Men moet den popel, die zich buigt, verachten,
De treurwilg, die de wolken zoekt, misdoet, -
Want elk moet, wat hem past te doen, betrachten:
Wie, wat zijn aard beveelt, verricht, is goed.
"Wilg en popel" - Jacques Perk

Rotterdam, juni 2009
Op de lijst van vele te kappen bomen aan de Schuttevaerweg 83 t/m 97 kwam een markante boom voor, die m.i. van kap gevrijwaard zou moeten blijven.

Nog maar kort geleden verving men hier, bij de van Nelle fabriek, alle oude straatbomen door nieuwe. Het behoud van deze volwassen populier, dicht bij de weg, hield dan op zijn minst de herinnering aan het daar ooit hoge groen bij werknemers en passanten nog enigszins in leven.

Alle verenigingsgebouwen aan de Schuttevaerweg worden opgeheven. Vele Surinamers, Pedaalridders en Scouts hebben in de afgelopen decennia gebruik gemaakt van het terrein in de buurt van de populier. Menigeen daarvan zou het waarderen daarin een aanknopingspunt voor herinneringen bewaard te zien.

Ook voor Spangenaren markeert de boom een gedenkwaardig gebied. Het laatste tastbare deel daarvan verdwijnt nu.
Nico van den Bos verzamelde oude herinneringen op zijn website: "Voor de kinderen was dit natuurlijk een heerlijke speelgelegenheid". "Spelen deden we veel in de Spaanse polder, wij hadden het altijd over 'Achter van Nelle'". "Het spelen in de vakanties achter Van Nelle. Een grote kale vlakte maar een domein voor kinderen. Hele dagen was je daar."

Het belang van de boom voor de rondom ontstane stadsnatuur kan ik niet beoordelen. De mussenkolonie op slooplokatie nummer 85 zal hem goed kennen. Zeker is, dat exemplaren van het voornamelijk uit hanen bestaande, wilde kippenvolk af en toe graag in de populier zitten - om bij te komen? Maar ook de vogelstand in wijdere omgeving zal goed vertrouwd zijn met de hoge boom als orientatiepunt.

Deze italiaanse populier, op nummer 95, is tot respektabele hoogte uitgegroeid, tot in de verre omtrek kan men hem zien. Niet alleen domineert de boom daarom het straatbeeld op dat stuk Schuttevaerweg, maar vanuit verassend veel lokaties, van welke aard dan ook, kan men hem waarnemen - alsof er op deze plaats werkelijk een toren staat.

Probleem bij de waarneming is: snelheid en bedrijvigheid. Op spoorbanen en voorrangswegen staat men als het goed is zelden stil. Wandelend over industrieterreinen gaan maar weinigen. Beter in beeld komt de verre boom al varend of fietsend langs de Schie. Of vanuit hoogbouw, zoals bijvoorbeeld Schieoevers of het Spartastadion in Spangen.

Het handhaven van deze statisch oprijzende populier als herkenningspunt temidden van alle dynamiek leek mij een goede zaak.

Ik diende een 'bedenking' in, daarbij verwijzend naar deze site. Gelukkig deelden het OBR en de dienst Gemeentewerken Rotterdam mij kort daarop het volgende mee:

"Wij zullen het college van B&W adviseren deze conclusie (kapvergunning voor deze It. populier weigeren) in de beschikking op de onderhavige aanvraag kapvergunning te bekrachtigen. "

De boom bleef gespaard!

5 juni 2009
ir. L.G. Aardema / AVE
email: ave(at)box.nl

BREAKING NEWS : TORENPOPULIER GEKAPT

ROND 1 MAART 2012

BOUWVERGUNNING EN KAP BLEKEN OPNIEUW TE ZIJN AANGEVRAAGD:

Vergunning verleend aan ART Constructions B.V. voor het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Schuttevaerweg 95-97
(op 1 maart 2011).

Schuttevaerweg 95-97 Aanvraag omgevingsvergunning voor kapwerkzaamheden. Dossiernummer OMV.11.04.00017.
Datum aanvraag: 12-04-2011.

Vergunning voor kap was on-line niet te vinden.

woensdag 7 maart 2012
Uit meerdere betrouwbare bronnen blijkt dat het vroegere OBR (Vastgoed) nu eenvoudiger en aan zichzelf vergunning kon verlenen.
Na 'geen bezwaar tegen kap vitale boom' van de werf Overschie gebeurde dit op 10 mei 2011.
De indiener van de in 2009 door B&W bekrachtigde bedenking (zie boven) werd niet geinformeerd.

donderdag 8 maart 2012
De kap van de Torenpopulier wordt ook besproken op de website van
De Bomenridders.


Uit: Ondernemersblad no.1 van Spaanse Polder 2015

JA HUIB, WIJ HADDEN OOK EEN AFSPRAAK, LEG DE KAP MAAR UIT
Home